Životopis

9. července 2006 v 15:33 |  Adolf Hitler
Narodil se 20. dubna 1889 jako čtvrté dítě rakouskému celníkovi Aloisi Heidlerovi, který si své jméno na Hitler změnil až po smrti svého otce, Adolfova dědečka, a Klaře Polzlové. Jejich první tři děti zemřely ve velmi brzkém věku během epidemie záškrtu, po Adolfovi ztratili ještě syna a poslední šesté dítě - holčička Paula, sice přežila, ale byla slabomyslná. Klara proto veškerou svou mateřskou lásku, kterou by byla rozdělila mezi 6 dětí, věnovala pouze Adolfovi.
Neustále se mezi odborníky vedou spekulace o tom, jaké národnosti Adolf vlastně byl. Klaru údajně zastihly porodní bolesti, když byla navštívit svého manžela v práci na celnici na německé straně hranic, kde posléze Adolfa i porodila. S dítětem však přešla zpět na rakouskou stranu, kde Adolf vyrůstal.
Již od raného dětství snil Adolf o kariéře umělce. Studijní výsledky na základní škole měl vynikající, ale na střední škole nastal obrat, kdy v některých předmětech vynikal a jiné naprosto ignoroval. V žádném případě nechtěl pokračovat ve stopách svého otce a stát se úředníkem. Prvních 17 let svého života býval mladý Adolf často svědkem násilnických a sexuálních útoků alkoholického otce na svou matku. Alois Heidler - Hitler zemřel roku 1903 na srdeční infarkt.
O 4 roky později neuspěl Adolf při zkouškách na Všeobecnou malířskou školu na Umělecké akademii ve Vídni. Rektor mu doporučil spíše studium architektury, k tomu mu však chyběla maturita.
Brzy poté onemocněla Adolfova matka Klara rakovinou prsu. Jejím lékařem byl Žid Eduard Bloch, který rovněž léčil Hitlerovi syfilis. V této době byl Adolf na studiu ve Vídni kam mu zavolali, aby se vrátil zpět do Lince, kde jeho matka pomalu umírala ve velkých bolestech. Na Hitlerovo naléhání dr. Bloch podal Klaře jodoform, který se jen velmi výjimečně používal při léčbě zhoubných nádorů. Ten ale nepomohl, naopak jen zvýšil trýznění, způsobil halucinace a přivedl Klaru do agonie, v níž zemřela. Hitler byl smrtí své matky velmi zdrcen a byl to jeden z mála důvodů jeho počínající nenávisti vůči židovské rase. Po této tragické události se nadobro odstěhoval do Vídně.
Protože cesta do umělecké sféry se mu uzavřela, věnoval se převážně četbě a politickým otázkám. Z počátku byl Hitler nakloněn sociální demokracii a to zvláště pro to, že se zasazovali o lepší životní podmínky dělníků, ale nakonec se stal ostrým protivníkem marxismu a zároveň i Židů, o nichž si myslel, že se právě pomocí marxismu snaží dosáhnout toho, aby dělníky získali pro své účely při sociálních a hospodářských problémech. Stále silněji v něm převládal skoro mystický obdiv k německému národu a rasové čistotě.
V jeho životopise chybí jeden rok pobytu ve Vídni. Spekuluje se o tom, že byl v té době hospitalizován na klinice, kde si léčil syfilis. Rovněž proto poučoval Hitler své známe o zákeřnosti prostituce a pošetilosti mladíků, kteří jí podléhali.
Podle popisu se tehdy oblékal do bavorského horského kroje, který sestával z kožených kraťasů, které ještě více znázorňovaly jeho křivé nohy, dále z bílé košile a kšand. Měl ženskou postavu, široké boky, úzká ramena. Nikdy nechodil v čistém oblečení, měl špinavé nehty a zkažené hnědé zuby.
Roku 1913 se z Vídně odstěhoval do Mnichova. Odůvodnil to tím, že se chtěl vyhnout službě v rakouské armádě. Povolávací rozkaz ho sice neminul, ale u komise si dokázal prosadit svou a byl uznán služby neschopným.
Navzdory tomuto však v roce 1914, dva týdny od vypuknutí války, narukoval k dělostřeleckému regimentu bavorské armády. V prosinci téhož roku obdržel Železný kříž II. třídy a v srpnu roku 1918 Železný kříž I. třídy.
V zimě roku 1918 byl odvezen po otravě plynem do lazaretu v Pomořanech. Zde se dozvěděl o revoluci, která 9. listopadu vedla k abdikaci císaře. Měl pocit, že pád Německa nelze vysvětlit obvyklými metodami.
Ještě když býval ve Vídni, seznámil se s myšlenkami německých nacionalistických extremistů, kteří se obraceli k tradiční myšlence o vykořisťovatelích a ničitelích nordického světa - Židech. Pravděpodobně v tuto dobu se zformovala jeho nenávist vůči židům a všem ostatním rasám, ačkoliv on tyto myšlenky formuloval zhruba o 5 let později. Tímto vysvětlením mu vše začalo dávat jasný smysl - Německu vrazili do zad dýku Židé. Svoji činnost chápal jako "povinnost" ochránit Německo před touto pohromou a dovést jej k cíli, k němuž bylo podle jeho názoru předurčeno.
Dne 18. ledna 1919 byla zahájena Pařížská mírová konference ve Versailles. Jejím cílem bylo podepsat mírové smlouvy, jejichž podmínky diktovaly především Velká Británie, USA, Francie, ale i Itálie a Japonsko. Německo tuto smlouvu podepsalo pod tlakem ultimát 28. června. Byly mu nadiktovány nejhorší podmínky: reparace stávající z odstoupení 13% říšského území, vydání válečné flotily a značného omezení výzbroje armády. Rovněž bylo Německo uznáno jako jediný viník války, což vyvolalo značné rozhořčení.
Dne 5. června 1919 byl Hitler odvelen do objasňovacího kurzu, v němž měli demobilizovaní vojáci získat základní principy pro státoobčanské myšlení. Na těchto kurzech přednášel ing. Feder, jehož ideje, že za neštěstí Německa mohou jen a pouze Židé, značně ovlivnily Hitlera.
Po skončení války neměl Hitler kam jít. Jeho známí se vrátili ke svým zaměstnáním, kdežto on nebyl ničím vyučen. Reichswehr ho nasadil jako důstojníka do objasňovacího oddělení a v této funkci byl pověřen návštěvou shromáždění tehdy bezvýznamné skupiny Německá dělnická strana (Deutsche Arbeitrpartei - DAP). Toto shromáždění se konalo 24. února 1920 v Mnichově. Hitler ihned převzal iniciativu a v pětadvaceti bodech spolu s předsedou strany Drexlerem jako dalším řečníkem vytyčil politický program strany. Od tohoto dne se strana jmenovala Národně socialistická německá dělnická strana (Nazionalsozialistiche Deutsche Arbeitpartei - NSDAP). Požadoval v nich, na základě práva na sebeurčení národů, semknutí všech Němců, zrušení Versailleské smlouvy, získání kolonií a zvláštní zákonodárcovství pro Židy s možností jejich případného vyhoštění.
Kromě šíření antisemitismu Hitler propagoval sociálně politické požadavky. Směšování nacionalistických a socialistických hesel mělo u mnoha lidí ohromnou odezvu. NSDAP bylo spojováno zejména s Hitlerovým jménem. Bylo mu nabízeno předsednické křeslo strany, které odmítal z důvodu, že se viděl především v propagandě. V červenci 1921 zcela překvapivě vystoupil ze strany a vyslovil požadavky, bez jejichž splnění se nebyl ochoten vrátit. Vzhledem k Hitlerově pozici byly jeho podmínky splněny, tím se však stal fakticky nezpochybnitelným vůdcem strany.
Na dalším shromáždění NSDAP 29. července 1921 Hitler vysvětlil, že řešení pro Německo nepřijde z parlamentu, ale z revoluce. V těchto letech však revoluce byla ještě násilný akt. V tom, že Německo může být obnoveno pouze radikálními změnami, ho podporovala i bavorská zemská politika.
V roce 1923 došlo ke sporům mezi vládou v Berlíně a Bavorskou vládou, která usilovala o faktickou samostatnost s pravicovou diktaturou. Při těchto sporech byla Berlínem NSDAP zakázána, ale Mnichov tuto skutečnost odmítl přijmout. V listopadu tohoto roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, mezi nimiž vynikali hlavně Herman Göring, Rudolf Höss, Ernst Rohm a Alfred Rosenberg, kteří se rozhodli, že nadešel čas převzít nad Bavorskem otěže. Hitler se pokusil převzít moc (8. a 9. listopadu), ale tento pokus byl prakticky ihned zmařen. Po tomto kroku byl A. Hitler odsouzen za velezradu k pěti letům ve vězení v Landsbergu, již 20. prosince 1924 byl podmínečně propuštěn. Ve vězení napsal svoji knihu Mein Kampf (Můj boj), kde Hitler seznámil okolí se svými cíli, projevil se zde jeho vyhraněný antisemitismus, rasismus a ukázal zde svoji představu o vůdčí roli nordické rasy.
NSDAP byla v tuto dobu ve značném rozkladu, ale díky Hitlerovým řečnickým schopnostem, silnému antisemitismu a hospodářské krizi strana nakonec velmi posílila a stala se postupně jednou z nejsilnějších stran v Německu.
Ve stejném roce skončilo i Hindenburgovo úřední období a Adolf Hitler se rozhodl kandidovat. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, ve druhém byl ale těsně poražen Hindenburgem. Dne 31. ledna 1933 ho Hindenburg jmenoval říšským kancléřem.
Poté co se A. Hitler dostal k moci začal uskutečňovat svoji politiku a pokoušet se zlikvidovat své odpůrce. Požár Říšského sněmu z 27. února mu poskytl příležitost začít se zaútočením na komunisty.
Jeho ekonomická politika měla značné úspěchy a postupný přechod na vojenskou výrobu výrazně snížil nezaměstnanost, inflaci a úroveň průměrné německé domácnosti.
V Zahraniční politice se A. Hitler rozhodl vystoupit ze Společnosti národů (12. listopadu), tento krok přinesl Hitlerově politice mnoho výhod a jelikož na to ostatní státy prakticky nereagovaly byly nevýhody takřka nulové.
V roce 1934 se Hitler rozhodl zakročit proti nespokojeným SA a některým dalším skupinám především tzv. konzervativcům. Takto vyprovokované násilí vstoupilo do dějin jako Noc dlouhých nožů.
Dne 1. srpna 1934 se Hitlerovi podařilo prosadit spojení úřadu prezidenta a říšského kancléře, den nato zemřel říšský prezident Hindenburg. Tímto se Hitler stal prakticky neomezeným vládcem Německa. Dne 17. listopadu 1933 měl Hitler projev v Říšském sněmu, kde se odvolal na životní práva národů a přihlásil se k mírové smlouvě. Důležité bylo také uzavření desetiletého německo-polského paktu o neútočení, které Hitlerovi jen přispělo do voleb v Sárské oblasti. Dva měsíce po těchto volbách byly zahraniční vlády informovány o budování německé Luftwaffe a 16. března byla znovu zavedena všeobecná branná povinnost. Rovněž byly zrušeny vojenské podmínky Versailleské smlouvy.
Později uzavřel spojenectví s fašistickou Itálií, která byla po napadení Habeše izolována. Proto Hitler musel dávat pozor, aby se kvůli Itálii nedostal do rozporů s Anglií. Dne 7. března 1936 Německo vypovědělo Locarnskou smlouvu a obsadilo demilitarizované území Porýní.
Roku 1936 a 1937 došlo k vypracování plánů, které vedly k tomu, že 12. března 1938 Hitler podepsal rakouský anšlus a německá vojska obsadila Rakousko.
Dne 29. září došlo k Mnichovské konferenci, kterou lze považovat za výrazný úspěch politiky A. Hitlera.
Roku 1938 došlo k vážné krizi ve vedení Wehrmachtu. Polní maršál von Blomberg požádal vůdce, aby se směl oženit se ženou z lidu. Vůdce svolil a byl dokonce za svědka. Později se ale zjistilo, že tato žena pracovala jako pornografická herečka a navíc si občas přivydělávala prostitucí. Takové manželství bylo pro ministra války nepřípustné. Navíc byl generál von Fritsche obviněn z homosexuality. Vůdce byl touto zradou zklamán a oba muže propustil. Von Fritsche byl propuštěn 4. února 1938 a Hitler se sám stal vrchním velitelem ozbrojených sil. Přímo ovládal nejen politiku státu, ale i celou vojenskou mašinérii.
Koncem března nechal Hitler rozšířit návrh k úpravě sporných německo-polských otázek. Jádrem byl požadavek navrácení Gdaňska Německé říši. Jelikož se nepovedlo věci vyjednat politicky, proto se v polovině srpna Hitler rozhodl napadnout Polsko.
Hitlerovo vojenské řízení válečných operací bylo méně úspěšné než jeho politická aktivita, některé jeho chyby se ve válce opravdu projevily zásadním způsobem.
Dne 20. července 1944 jen těsně unikl atentátu. 20. dubna 1945 oslavil své 56. narozeniny. O deset dní později 30. dubna 1945 spáchal sebevraždu. V noci ze 7. května na 8. května 1945 dobyly Berlín jednotky sovětské armády a 8. května 1945 ve 23:03 byla podepsána kapitulace Německa.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 andynka andynka | 25. listopadu 2006 v 22:23 | Reagovat

nejsem pro nacismus ale musí se nechat, že A.H. byl velký pán ... jeho jméno zná každej ať je to v dobrým nebo špatným slova smyslu ...

2 naty naty | E-mail | 27. listopadu 2006 v 12:46 | Reagovat

Jooooo tak to mas kotel pravdu.Dokazal toho hodně,ale za jakou cenu???

3 123 123 | E-mail | Web | 9. prosince 2006 v 20:33 | Reagovat

mate pravdu

4 1234 1234 | 23. prosince 2006 v 14:41 | Reagovat

dokázal hovno jenom zabíjel děti a idi..viděla jsem dookument jak to bylo a je to největší a nejhnusnější kripl co sem poznala...podle toho dokumentu atd..vy snad chcete zabíjet děti a lidi?

5 Rudolf Rudolf | E-mail | 3. ledna 2007 v 18:08 | Reagovat

JA uz dlouho studuji  Adolfa Hitlera ja ho obdivuju jenom v tom jak se dostal k moci jak si to vse naplanoval.a byl NADHERNY recnik..a umel stahnout dav A VOTOM TO PRECE JE.......a lide meli praci tak to bylo super az do roku 1938 ....jedine co zadupal byli koncentraky atd....ale co me na tom stve ze SKORO VSICHNI LIDE rikaji ze HITLER je ta nejvetsi svine´¨ ano STO lidi STO nazoru...ale......ALE proc tady nikdo nemluvi o stalinovy co on delal za kurestva a jeste co vice tak za komunistu ho jeste oslavovali.......ale to na dlouhe povidani.....jenom si udelej te sami obrazek o tom ze UZ HITLER v te dobe vedel ze komunismus stoji za picu A MY JSME TO ZJISTILY az za 40let......ze mam pravdu....

6 Čech Čech | Web | 4. ledna 2007 v 22:39 | Reagovat

neco na tom bude!!

7 Terisshek Terisshek | 28. ledna 2007 v 11:01 | Reagovat

Sice zabil 6 milionů lidí .. což je hodně .. ale Stalin jich zabil 20 milionů ..... což je o pár milionů víc ..... ale zase A.H. zná každej to je fakt ..

8 Bay Bay | 13. února 2007 v 14:37 | Reagovat

On ten nacista A.H. dokazal velke veci,strasne ale velke.A jen   kuli nemu zahynulo tolik lidi,ale uznejte kdyby se tohle vsehno nestalo tak by jsme tu dnes nebyli.

9 Áďa Áďa | 18. února 2007 v 18:45 | Reagovat

O jakých velkých věcech to tady,sakra,mluvíte??O nádherném řečníkovi, kterej ze svejch úst vypouštěl jenom samé zlo??!!! Dát lidem práci a naději je sice fajn, ale bylo to jen na úkor miliony lidí, jenž  za bídu Německa často absolutně nemohli.Může malí děcko za to, co se v tý době dělo? Když už velkej pán Hitler zabíjel tolika lidí, mohl je zabít jako lidi a ne je zahnat do plynu a nechat je tam chcípnout jako zvěř, nemusel je nechat vyhladovět, utrápit a zešílet. Srovnávat komunismus a nacismus je hloupost, počítat kolik lidí zabil Hitler a kolik jich zabil Stalin je taky nesmysl, protože tyhle páni byli dobytci oba a milion sem milion tam, to je přece úplně jedno. Zabíjeli oba ze stejnou radostí a chutí a týrali lidi pronic za nic. Nad tím se taky zamyslete... Dá se tohle omluvit a hodnotit jinak, než jako věc, ze který se nám bude dělat navěky zle???

10 huski huski | 19. února 2007 v 20:40 | Reagovat

Áďa:   Nehledě na hrubku, která se tam vyskytuje, s tvým textem nesouhlasím. Jak můžeš napsat:  "milion sem milion tam, to je přece úplně jedno"?? A taky nezapomeň, že za ním stál celý národ. Jsem si jistá, že ty by ses za něj taky postavil, kdybys byl v té době a šlo ti o život. Nebráním Hitlera, jen říkám, že pokud s tímhle lidé neměli zkušenosti, nevěděli, co může následovat a jednou se to stát muselo. Buď rád, že se to neděje tobě osobně.

A Hitler není to nejhorší, co se v historii lidstva ještě stane. V Německu mají Američani schovaných 150 jaderných bomb, v Británii jich Američani mají 110 a Rusko samo jich má. Na světě je ZATÍM 30 000 atomových hlavic a to bohatě stačí, abychom 25krát zničili Zemi. Nechci vědět, na koho a kdy je použijí a věř mi, že to bude mnohem horší něž tisíc Hitlerů vedle sebe.

11 markéta markéta | 8. března 2007 v 15:54 | Reagovat

Je to největší krysa kterou svět poznal.....

12 angel angel | 18. března 2007 v 21:00 | Reagovat

byl to čurak a at tady nikdo netvrdi že to byl nakej "pán''

13 Čech Čech | 21. března 2007 v 9:06 | Reagovat

no tak pán to snad byl ne. Nebo myslíš, že byl žena ?? :)

14 newim newim | 22. března 2007 v 21:22 | Reagovat

Já sem něgde četla, že Hitler potom co se stal říšským kancléřem začal magořit. . . tagže wlastně za ty zwěrstwa částečně mohla pomatená psychika......

15 huski huski | 25. března 2007 v 1:35 | Reagovat

No, tak magorem bych ho nenazval, ale psychikou byl mírně "vedle", ale rozhodně ne teprve od té doby, co se stal kancléřem. Už dřív, ale tobě to stejně může být jedno :)

16 terksa terksa | 28. března 2007 v 13:11 | Reagovat

nejvedsi zmrd na sveteeee

17 Áda Paříků Áda Paříků | 28. března 2007 v 13:12 | Reagovat

ja sem hitlerovo levý varle

18 hmm hmm | 26. dubna 2007 v 17:07 | Reagovat

je to hnup jak prase co se vam na nem libi..............

19 Kluci Kluci | 1. května 2007 v 19:40 | Reagovat

Vy jste debilove kokoti zidovsky kdo nestoji za Hitlerem tak je curak..

20 anonim anonim | 9. května 2007 v 13:41 | Reagovat

Ty židi měli pochcípat šichni svině

Hitler byl měkosrcatej dobrák

21 anonim anonim | 13. května 2007 v 21:51 | Reagovat

tak hele..buzny..mekejsi..co se vam na Adovy nelibi?dyt to byl novodobej genius...kdyby nebyl tak palicatej mohl vladnout celemu svetu...a kdo to o sobe muze rict??nikdo...a vy uz vubec ne...vy nevladnete ani svoji mysli..natoz svetu..tak zalezte do kouta pred straslivym Adolfem Hitlerem...a drzte ty svy nevymachany zidovsky huby...lide jako Hitler se vzdycky najdou...a jednou se objevi i ten co se nebude bat vystoupit..a dokonci jeho dilo!!!!

22 peace peace | 24. května 2007 v 0:02 | Reagovat

anonime ty chod kanalama na tebe vsichni serou ty malej hnusnej krivonohej debilku asi mas dost maly pero co????ze si lecis mindraky malej ada byl sifilisni impotent a ty asi taky a jako neschopnyho srace by te dal splynovat hned ty curacku plivat ti na palici demente

23 fosfor fosfor | 25. května 2007 v 15:53 | Reagovat

Mistr Topolánek je důstojný pokračovatel díla velikého nesmrtelného Adolfa Hitlera, jestli chcete něco vědět. Však dějiny nám všem ukáží, nebude to dlouho trvat !

24 fosfor fosfor | 27. května 2007 v 22:38 | Reagovat

hITLER SE VRATIL V PODOBĚ TOPOLANKA

25 mucinka mucinka | 20. července 2007 v 15:54 | Reagovat

anonyme!!ty uz me prestan srat nebo mi ,pokud nejses takovej srab, dej adresu a ja si za tebou dojedu a dam ti do tlamy!!jestli si myslis ze sme zidi (kery podle tebe byly svine) tak nevim jak ostatni ale ja sem na to hrda zato TOBE by uz melo sklapnout!!a jestli si mislis ze ten"jeho nastupce" budes ty,tak to mam teda vytlem jak svina.uz drz tlamu protoze TY s tema svejma kecama skoncis s useklim vyndourem a vymytym mozkem!!ale ty uz ho vymytej asi mas vid???

26 Deus Deus | 5. srpna 2007 v 22:01 | Reagovat

Genius to byl kazdopadne, ale nezapomente, ze ani v Reichu si nikdo nemohl byt az tak uplne jisty, ze se dozije dalsiho dne. Vzdyt stacilo nekoho udat a tradaaa...A kolik nacku a dokonce generalu bylo odsunuto, nebo odeslo na tzv. zdravotni dovolenou. A mohls byt nacek buhvijaky a stejne te system sejmul.

Tak tady neco nehraje, ne??? Hlavy.

27 Matý Matý | Web | 25. srpna 2007 v 23:18 | Reagovat

Klan 2.světové www.klubovna.tk

28 fosfor fosfor | 26. srpna 2007 v 19:44 | Reagovat

buzici šukejte a nechte hitlera a dějiny spat

29 štěpánka štěpánka | 14. září 2007 v 18:11 | Reagovat

hitler je supr a druhá světová taky já mám osobně komouše ráda a patřim k nim:D

30 ja ja | E-mail | 17. září 2007 v 21:29 | Reagovat

Za úspěchem celého Hitlerova konání může pouze hlad,jenž tehdy německu vládl a s ním ruku v ruce jdoucí lidská stádovitost...

31 fosfor fosfor | 24. září 2007 v 15:18 | Reagovat

Hitler bol lepši a ko Topolánek a Ods ti hnupi zasrani čert nam jich byl dlužen a ty jejich kokotske baličky to neni žiadna reforma ale obyčejná zlodějna okrádani chudych ludi bohačami.Lude brante se řvite a svrhnite tu pakaž smradlavu!!!Nedajme sa!!!Zmydlime jich po pyštiskach.

32 vodyn18 vodyn18 | 26. září 2007 v 22:05 | Reagovat

kdo říká že A H něco dokázal, je blb!

33 fucking bush fucking bush | 2. října 2007 v 18:59 | Reagovat

Bush,Putin,Lukašenko a několik dalších žijících autorů smrti se chechtá a chechtá,zabíjejí,mrzačí a brání byť se jen nadechnout a svět pořád volá:Hitler je......,Hitler je hodný klouček,oproti těmto bezcitným hovadům a každý mele a mele výkaly a pak si pustí emerickej film!

34 Petula Petula | 4. října 2007 v 1:23 | Reagovat

A. Hitler byl sice psychicky ''trochu'' mimo ale uznejme ze clovek to byl chytry a byl to NEKDO. Nenajdete jedineho cloveka ktery by neznal jeho jmeno. Jeho ciny byly velke, moc strasne... ale velke. Skoda ze nestacil ''vyplenit'' vsechny ty cikany. Ne ze bych se s nim ztotoznovala ale v nekolika smerech s nim musim souhlasit, a verim, ze nejsem jedina

35 Kájísek Kájísek | 15. října 2007 v 18:17 | Reagovat

Byl to odporná hnusná svině, neměl cit ani srdce!!!

36 fosfor fosfor | 2. listopadu 2007 v 8:22 | Reagovat

to nema ani ods a topolanek

37 Lucie Lucie | 21. listopadu 2007 v 23:01 | Reagovat

Hitler nebyl chytrej, postrádal vzděláni, všechno se učil sám. Horší než nevzdělanec je polovzdělanec. Věděl, co německej lid tehdy potřeboval a dokázal toho využít a férově vyhrát volby. II. Stětová není jen jeho dílo, můžou za ni i ostatní velmoci a jejich politika appeasementu.

38 fosfor fosfor | 26. listopadu 2007 v 13:02 | Reagovat

at žijou brati romi a jejich čagany!opálená síla přeorá svět§§§

39 Rovny Rovny | 12. prosince 2007 v 13:22 | Reagovat

Všichni doplatíme na mocenské zlo,které se v těchto létech znova stupňuje...Busch se svou politikou..Dále mocenské ambice Putina...Topolánková a Klausovská politika..._To vše spěje k další krizi..A jak všichni víme co po krizi následuje..To už nám ukázala historie..Viz situace před první světovou válkou kdy především Anglie nemohla skousnout mocenské aktivity svého soka Německa..atd.Pak reparace po národu který platil za chleba 500000-marek.Takové rozdíly mezi lidmi nastávají znovu.Bohatí budou bohatší a chudí stále chudší...A U.S.A - a Rusko a v neposlední řadě Velká Británie jsou a zase budou u toho všeho hnusu...Spoustu keců a strachu mezi lidmi .Kdy poctivý člověk doplácí na ty nepoctivé - kteří jsou chráněni ústavou, - za své činy nenesou zodpovědnost,poněvač by byli souzení rozpoutaly by se vlny vášní ,takže se soudci raději stáhnou aby neměli sami problémy..atd.Nastávají nové bitvy neonacistů a anarchistů.Což znovu připomíná doby před vypuknutím II.světové války.

40 fosfor fosfor | 17. prosince 2007 v 10:31 | Reagovat

to je fajny članek diky hanba ods a jejim prisluhovačum§§§preč s modrú totalitu§§§

41 Kreuzer Kreuzer | 9. ledna 2008 v 12:42 | Reagovat

Jsem na jeho straně...a co jako..ať si každej myslí co chce...židi akorát dotáhli Německo ke dnu-největší spodina společnosti,prohráli nám válku,řídili naše banky atd. .....Marx byl žid.....KOMUNISTICKOU STRANU VEDOU ŽIDI!!! stop marxistům,socialistům,židům,keťasum a cizím vetřelcům! Heil milé děti!

42 Rommel Rommel | 9. ledna 2008 v 19:29 | Reagovat

Ty si trochu cáklý ne?Židé jsou nejinteligentnější lidé na zeměkouli. Vsadím se že je Hitler chtěl pozabíjet jenom kvůli toho že byli lepší než němci. Komunisty ale taky nesnáším,ale jinak se do nikoho jiného nenávážej,monžá tak do cigánů. Ale koukni se ještě na Izrael jak je dobrý a taky kolik židů získalo nobelovy ceny.

43 gfds gds gfds gds | 24. ledna 2008 v 19:29 | Reagovat

fda ad a

44 fosfor fosfor | 25. ledna 2008 v 8:56 | Reagovat

ROMOVIA CELÉHO SVETA UŽ SA SPOJILI A IDÚ S ČAGANAMI NA BIELOCHI

45 fosfor fosfor | 26. ledna 2008 v 14:35 | Reagovat

hitler bol skvelý škoda že už něžije to by bola sranda§§§

46 Rommel Rommel | 26. ledna 2008 v 23:42 | Reagovat

Pro tebe fosfore by to byla sranda do te doby,něž bys zemřel v koncentráku.

47 anonim anonim | 29. února 2008 v 10:13 | Reagovat

správně ,ale američani jsou tež velké kurvy ,kdyby se mělo  stát co ve 2.světové válce tak  by měla pochcipat celá naše vláda a sněma  i američani do všeho se serou oni by potřebovali zplynovat

48 fosfor fosfor | 2. března 2008 v 15:45 | Reagovat

dite sa zajebat a dajte pokuj sláva levici komoušum a paroubkovi to jsou kabrnáci

49 anonim anonim | 24. března 2008 v 19:51 | Reagovat

pro tebe ne skončil bys v plynu ty magore

50 anonim anonim | 24. března 2008 v 19:51 | Reagovat

fosfore

51 fosfor fosfor | 25. března 2008 v 15:13 | Reagovat

pičo preklatá nech ta hovna pokryjú a zadusia chuj

52 Höss Höss | 28. března 2008 v 11:38 | Reagovat

cikány vyhubit

53 vbn vbn | E-mail | 30. března 2008 v 10:35 | Reagovat

stejně by A.H. zplynoval i ty chudinky co si ted hrajou na velký fanatiky a hajlujou všude kde se dá. Přitom vůbec nic nevedí a kdyby A.H. žil .byli by posraný až za ušima hrůzou z něho. žvaníte tu akorát bláboly.

54 fosfor fosfor | 19. dubna 2008 v 9:19 | Reagovat

čuraka ti utrhněm hoss prekliaty

55 fosfor fosfor | 1. května 2008 v 15:05 | Reagovat

jede drezína jede z Terezína veze Topolánka podrístánka hnuj mu teče po bradě eště drží pohromadě zakopejte tu svinu at hnije do podzimu§§§

56 Denisa Denisa | Web | 14. května 2008 v 20:42 | Reagovat

To co tady čtu za některý komentáře,chce se mi zvracet.Hitler byl podle mně chytrý člověk,ale to neznamená,že chytrý člověk je dobrý člověk.Kdyby měl vše pohromadě tak nedělá takový zlo.A to co jsem četla za některý informace v článku jsou trošku zpestřené autorem,že?

57 _sILENCeFuckZ_ _sILENCeFuckZ_ | 14. června 2008 v 22:54 | Reagovat

topolánek?? to je nula,prosímtě...neurážej nám tady adolfa,okey??

58 JARKA JARKA | 22. června 2008 v 21:18 | Reagovat

Neuveřitelný, co se tu člověk nedozví. Tak většina z vás tady píše, že je Hitler velký pán, měkkosrdcatej dobrák. Hm, to jde. Docela by mě zajímalo, jak většina z Vás vypadá. Beztak máte vylepanou palici a vypitej mozek, když jste schopní tohle vůbec napsat. Nezapomeňte, že Hitler nebyl zaměřen  jen proti Židům a Romům, ale i proti Slovanům a pochybuju, že většina z Vás, co sem píšou takový sviňstva, ste podle něho ta ideální rasa, ten NADČLOVĚK, uvědomte si, že kdyby ste žili v tý době, i vy by ste byli Ti podřadní. A kdo ví, jak by s Váma bylo zacházeno, chci vás vidět, kdyby ste byli věčně omezováni, bral by se vám majetek, jednalo by se s váma jako s ´hadrem v tom lepším případě. ..jak by ste o panu "Vůdci" mluvili. To se vám to píše z pohodlí domova, když o druhý světový válce nemáte ani ponětí, ani v nejmepším. Ne, ja doufám, že ste jenom hloupí, nevyspělí puberťáci, kterým se to za pár let trošku v hlavě srovná. Můžu Vám říct, že neni cool říkat o Hitlerovi a vlastne vůbec jeho době to co říkáte, a chytrej člověk se nad Váma musí akorát pousmát a brát Vás s rezervou,...moc Vám přeju a držim palce, ať se vám trošku rozsvítí a nemelete takovy hovadiny....

59 rozsvícený palec rozsvícený palec | 23. června 2008 v 21:46 | Reagovat

jarka bude usrkávat svůj zelený čaj,nebo yerbu maté v uprděné čajovně a bude meditovat nad buddhovým zubem a bude nám všem držet palce,..ty JARKA vůbec netušíš,o co ve skutečnosti jde!

60 fosfor fosfor | 1. července 2008 v 18:07 | Reagovat

jarka je vimatlaná kunda visí na ni bunda

61 j j | 30. září 2008 v 16:44 | Reagovat

hm...

62 fosfor fosfor | 7. prosince 2008 v 19:52 | Reagovat

hoj robi som nadržený kto napíše fosforkovi srandistovi?

63 Jackob Jackob | E-mail | 2. června 2009 v 17:42 | Reagovat

Za 1)Hitlera a Topolánka nelze srovnávat.Za 2)Hitler byl vymatlanej curak.Za 3)Nejses zadnej srandista.A za 4)Jses vymatlanej fasistyckej,nadrzenej a namrdanej stupidní kokotskej dement.Kdo souhlasí?

64 Jackob Jackob | E-mail | 3. června 2009 v 19:52 | Reagovat

A mimo jiny.Tady nekde pisou,ze ses cikan a kdyby si zil v ty dobe,tak by te nemci poslaly do koncentraku (nesnaseli cikany).A z toho cos tu psal ze mas rad HItlera se mi dela blbe.Takze zatim co byl hnil v koncentraku,dekoval bys nemcum ktery te tam zavreli FOSFORE?DIvny ne?

65 fosfor fosfor | 16. června 2009 v 18:59 | Reagovat

fossfor je veliký a z vás si zrobí kiblíky a do nich sa vichči a visere§§§

66 Jackob Jackob | E-mail | 21. června 2009 v 17:19 | Reagovat

Ale taky neni fosfor svatej,taky dostává přes píču.

67 Jackob Jackob | E-mail | 8. července 2009 v 11:12 | Reagovat

(Což je ta neuvěřitelná pravda.Ono se to nezdá ale jo.)

68 Nazi88 Nazi88 | 7. září 2009 v 17:13 | Reagovat

Heil hitler !!!!88 88 88 88

69 kukkukukuku kukkukukuku | E-mail | 11. března 2010 v 15:02 | Reagovat

hovno je ten hitler

70 Elis Elis | E-mail | 11. března 2010 v 15:37 | Reagovat

Já jen zírám! Byla jsem fakt dost naivní, když jsem si řikala, že mimo ty vaše nacistický skupinky už došla víc lidem pravda o nacistech a komunistech, ale vám je hádám tak 13 let, nedochodili jste ani základku, při dějepise jste pozor zaručeně nedávali, protože jste přemýšleli, jak zase zbijete nějakýho cikána po škole. Máte v hlavně úplně duto, nebo je spíš moc těžký pro vás, zamyslet se nad tím, jestli byl důvod zabíjet nevinný lidi, ať už byli černí, bílí, béžoví (nebo jiné pleti), zda byli homosexuálové, Poláci, či další Slované, nebo moc staří, či moc mladí, nebo si jen chtěli propašovat maso, protože měli hlad. Navíc ani nemyslíte na to, jak byli zabiti, jak moc trpěli. Vždyť tady fosfor nebo jinej magor musí bejt taky člověk a já si stejně nedokážu představit, že bych ho před všema svlíkla, oholila, nechala koupat se ve vlastních sračkách, po určitý době, kdy by vyhubl až na kost a vypadaly mu zuby, trpěl by neskutečnou zimou a hladem, po té době bych ho nechala kráčet pochod smrti, taky malej detail - jako správnej nácek bych mu zabila před očima jeho nejbližší, co Fosfore?? a sama bych mu hrozila pistolí u hlavy a nakonec bych spoušť přece jen stiskla, protože bude alespoň o jednu "veš" méně. Tak snad se probudíte vy dylinky do skutečného života a pomůžete, aby se nic podobného už neopakovalo. Souhlasím s Jarkou a ostatními soucitnými a normálními lidmi.

71 Elis Elis | E-mail | 11. března 2010 v 15:45 | Reagovat

..jo a ještě nepobírám ty vaše nadávky, fakt vašimi slovy: jen kokot by tomuhle rozumněl!!! Skrýváte se za nadávkama a nějakejma slovama, který znamenaj kdoví co?! Nebylo by snadnější přiznat svoji chybu nebo blbost, než tu někomu dalšímu psát, že je "vimatlaná kunda a visí na ní bunda" ještě s takovou odpornou chybou, ktero může napsat fakt jen někdo "vimatlanej"???? :D

72 fosfor fosfor | 3. prosince 2010 v 16:24 | Reagovat

elis je hlupa kunda zamrdej si s barevným a všetko pochopíš

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.